รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
Journal Name : Journal of Liberal Arts, RMUTT
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLA
ISSN : 2586-8543
E-ISSN : 2730-2105
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : liberalartsjournal@rmutt.ac.th
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JLA/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :