รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAR
ISSN : 2539-5629
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เจ้าของ : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Faculty of Accounting, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somboonsak.sen@crru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :