รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
Journal Name : Journal of Academic Information and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAIT
ISSN : 2730-2199
E-ISSN : 2821-9414
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา / Academic Resource and Information Technology Center, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gitsana.yo@ssru.ac.th
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :