รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ
Journal Name : Integrated Social Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: issj
ISSN : 2773-8949
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง / Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : issj.27738949@gmail.com
Website : https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :