รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่
Journal Name : The Journal of Spatial Innovation Development
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Nakarin Chaikaew (ผศ. ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว)
ชื่อย่อของวารสาร : วพนพ
Abbreviation Name: JSID
ISSN :
E-ISSN : 2730-1494
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • Research Unit of Spatial Innovation Development (RUSID), School of Information and Communication Technology, University of Phayao, 19 Moo 2 Maeka Sub-district, Mueang Phayao District, Phayao, 56000
 • เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา / Faculty of Information and Communication Technology, University of Phayao
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : niti018@hotmail.com, rusid@up.ac.th
  Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jsid/index
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2730-1478
 • An online-only Journal