รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม
Journal Name : Journal of Public Health and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: j-phin
ISSN : 2773-9112
E-ISSN : 2773-899X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 77 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี / Sirindhorn College of Public Health Suphanburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sut_523@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/J-PHIN
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :