รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย
Journal Name : Journal of Asia Arts and Design
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธีระยทธ์ เพ็งชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAAD
ISSN : 2730-213X
E-ISSN : 2730-3381
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : teerayutta16@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :