รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Journal Name : Journal of Science and Technology Southeast Bangkok College
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Sudasawan Ngammongkolwong (ผศ. ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSCI-SBC
ISSN :
E-ISSN : 2773-9120
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เจ้าของ : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก / Southeast Bangkok College
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sciandtech.sbc@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2773-9120