รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Journal Name : Bulletin of Applied Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : อรสา อ่อนจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Bull.Appl.Sci.
ISSN : 2822-1532
E-ISSN : 2822-1540
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ / Department of Science Services
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : udomlaktu@gmail.com
Website : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/BAS/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :