รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
Journal Name : Journal of science and technology RMUTSB
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Jscitech
ISSN : 2586-8101
E-ISSN : 2697-6447
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชียต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of science and technology, Rajamangala university of technologySuvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pradit.s@rmutsb.ac.th
Website : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :