รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา
Journal Name : Thai Journal of Public Health and health Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภคิน ไชยช่วย
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: TJPHE
ISSN :
E-ISSN : 2985-251X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี187 หมู่ 3 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / Sirindhorn College of Public Health Ubon Ratchathani
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tjphe_editor@scphub.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2773-9007
  • An online-only Journal