รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Journal Name : JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.HUSO.SKRU
ISSN : 2697-5491
E-ISSN : 2697-5505
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / FACUITY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : re.husoskru@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/husoskru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :