รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of Association of Professional Development of Educational Administration
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
ชื่อย่อของวารสาร : วสบท
Abbreviation Name: JAPDEAT
ISSN : 2730-4183
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย535 หมู่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย / Association of Professional Development of Educational Administration of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rattana.p@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JAPDEAT
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :