รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jeducrru
ISSN : 2465-5007
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์วิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : educrru2121@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jeducrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :