รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปารมิตา
Journal Name : JOURNAL OF PARAMITA
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: par
ISSN :
E-ISSN : 2774-003X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL) กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม / RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : maghavin9@yahoo.com
Website : http://awut.org/ojs/index.php/paramita
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal