รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการสอนภาษาอังกฤษ
Journal Name : Journal of Teaching English
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.บุญมี พรรษา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jote
ISSN :
E-ISSN : 2730-2350
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Department of Curriculum and Teaching, Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : giggoodvachira@gmail.com
Website : https://so10.tci-thaijo.org/index.php/jote
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal