รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปัญญา
Journal Name : Journal of Intellect Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ชื่อย่อของวารสาร : คป
Abbreviation Name: IEJ
ISSN :
E-ISSN : 2822-0218
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 499/91 หมู่ 2 ราชาซิตี้ ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : ครุศาสตร์ปัญญา / Intellect Education
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : skangpheng@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal