รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Rameshprabu Ramaraj
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Maejo Int. J. Energ. Environ. Comm.
ISSN : 2673-0537
E-ISSN : 2774-0064
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Renewable Energy, Maejo University, 63 Nong-harn, Sansai Chiang Mai, Thailand.50290
เจ้าของ : School of Renewable Energy, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : k.sasujit@yahoo.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MIJEEC/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :