รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุสีมา
Journal Name : Karu Sima Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2630-0745
E-ISSN : 2730-2903
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 340 ถนนสุรนาราย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000โทร 062-1959333
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / Faculty of Education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : karusima@nrru.ac.th
Website : https://edu.nrru.ac.th/krsm/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :