รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย
Journal Name : Thai Journal of Orthodontics
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
ชื่อย่อของวารสาร : ว ทันต จัดฟัน ไทย
Abbreviation Name: Thai J Orthod
ISSN :
E-ISSN : 2822-0293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย / Thai Association of Orthodontists
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sasap_sr5210@hotmail.com, pannapat.c@psu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/THAIORTHO
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal