รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Journal Name : Journal of Science Innovation for Sustainable Development
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Tiwatt Kuljanabhagavad (ผศ. ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต)
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
Abbreviation Name: J. Sci. Innov. Sustain. Dev.
ISSN :
E-ISSN : 2730-3829
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Science and Technology, Suandusit University 228-228/1-3 Sirindhorn Road, Bang Phlat District, Bangkok, 10700
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Faculty of Science and Technology, Suandusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsisd@dusit.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JSISD/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal