รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Journal Name : Journal of Management Science Dhonburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MSDRU
ISSN :
E-ISSN : 2697-5823
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการ โครงการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ms_journal@dru.ac.th
Website : https://so10.tci-thaijo.org/index.php/msdru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal