รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Journal Name : Journal of Education Loei Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อ.อมรมาศ มุกดาม่วง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EDUCLoei
ISSN : 2539-6064
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้องกล้วยไม้ 2 คณะครุศาสตร์ อาคาร 23 เลขที่ 234 ถนน เลย - เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Faculty of Education, Loei Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : amornmas.m@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/EDUCLoei
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :