รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย
Journal Name : Journal of Early Childhood Education Management
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2672-9164
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Faculty of Education, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : poundy40@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :