รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ
Journal Name : Journal of Communication and Integrated Media
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pimonpan Chainan (ผศ. ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-0665
E-ISSN : 2985-0673
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalmc.cmu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-2591, eISSN: 2673-0545
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2023)