รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย
Journal Name : MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.มุสลิม คาเรง
ชื่อย่อของวารสาร : มนารอ
Abbreviation Name: MENARA
ISSN :
E-ISSN : 2730-2547
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เจ้าของ : สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Academy of Islamic and Arabic studies, Princess of Naradhiwas University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : habba_yabnee@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/M-JICI
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal