รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Anchana NaRanong (ศ. ดร.อัญชนา ณ ระนอง)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-0754
E-ISSN : 2985-0762
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Academic Journal and Document Program, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA), 118 Serithai Road, Khongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
เจ้าของ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pajournal@nida.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pajournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-418X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2023)