รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Journal of Srinakharinwirot Research and Development
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-5290
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : swujournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2730-2261