รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
Journal Name : Journal of Ratchasuda Institute for Research and Development of Persons with Disabilities
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Sunanta Klibthong (ดร.สุนันทา ขลิบทอง)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6705
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Ratchasuda Institute, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 111 Moo 6 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, NakhonPathom 73170
 • สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 111 หมู่ 6 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
 • เจ้าของ : ศูนย์วิทยาการราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Ratchasuda Academic Center
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : rs-journal@hotmail.com
  Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RSjournal
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1686-6959, eISSN: 2697-388X
 • Published Issue in New Journal Name Since Vol.19 No.2 (2023)
 • An online-only Journal Since Vol.20 No.1 (2024)