รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Journal Name : Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: hssnsru
ISSN : 2985-1270
E-ISSN : 2985-122X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sawitree.sa@nsru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-4426
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2023)