รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
Journal Name : Journal of the office of disease prevention and control 9 Nakhon Ratchasima
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1823
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pooky6833@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-1083, eISSN: 2673-0669
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.3 (2023)
  • An online-only Journal