รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี
Journal Name : Sripatum Chonburi Interdisciplinary Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Weerawit Lertthaitrakul (ผศ. ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1505
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Sripatum University Choburi Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : iscjournal@chonburi.spu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-8007
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2023)
  • An online-only Journal Since Vol.9 No.2 (2023)