รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Chulalongkorn University Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pandit Chanrochanakit (ผศ. ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-1297
E-ISSN : 2985-1386
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Chulalongkorn University Journal of Social Sciences (CUJSS.) Chulalongkorn University, Henry-Dunant Road, Pathumwan, Bangkok, 10330
 • กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : cusocscij@gmail.com
  Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ssjpolsci
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0125-0590
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.53 No.2 (2023)