รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Advanced Development in Engineering and Science
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Arpapong Changjan (ผศ. ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1637
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Research and Academic Service Office, Pathumwan Institute of Technology. 833 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / Pathumwan Institute of Technology
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : jade@pit.ac.th
  Website : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/pitjournal
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2229-1636
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.37 (2023)
 • An online-only Journal