รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal Name : Academic Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สำราญ กำจัดภัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-1963
E-ISSN : 2985-1971
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที่ 680 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sivaporn@snru.ac.th
Website : https://jci.snru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-5906, eISSN: 2697-472X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.43 (2023)