รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Health Science, Science and Technology Reviews
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-153X
E-ISSN : 2985-1521
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ Health Science, Science and Technology Reviews กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : j.nu.phayao@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-2141, eISSN: 2697-4401
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.2 (2023)