รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Journal of Applied Economics
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Waleerat Suphannachart
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1610
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Center for Applied Economics Research, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok, 10900
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Economics, Kasetsart University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : ajae.eco@ku.th
  Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2586-9124, eISSN: 2586-9132
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.30 No.2 (2023)
 • An online-only Journal