รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Journal Name : Journal of Nursing and Therapeutic Care
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.chantira chiaranai (รศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1432
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jnatned@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2351-0358
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.3 (2023)
  • An online-only Journal