รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Journal Name : Journal of Science and Technology Southeast Bangkok University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Sudasawan Ngammongkolwong (ผศ. ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-9120
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY วิทยาเขตบางนา 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก / Southeast Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sciandtech.sbc@gmail.com, Naritta2121@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2773-9120
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 No.1 (2023)
  • An online-only Journal