รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Panya Janthakot (ดร.ปัญญา จันทโคต)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2536
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office Sanam Chandra Palace Campus. 6 Rachamakha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000
 • สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University
  จำนวนฉบับต่อปี : 6
  Email : journals.surdi@gmail.com, suj.manager@su.ac.th
  Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0857-5428, eISSN: 2586-8489
 • ควบรวมกับวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.43 No.5 (2023)
 • An online-only Journal