รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : CRRU Law, Political Science and Social Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Vorranat Booncharoen (อ.วรณัฐ บุญเจริญ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-1165
E-ISSN : 2985-1173
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / School of Law Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawcrru.ejournal@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2539-7222
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2023)