รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
Journal Name : Journal of Sustainable Home Economics and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ธนภพ โสตรโยม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6071
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hecjournal@rmutp.ac.th
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/hecrmutp
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2730-2954, eISSN: 2730-2962
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.2 (2023)
  • An online-only Journal