รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
Journal Name : Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi
ชื่อบรรณาธิการ : นางคณิสร เจริญกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNC
ISSN :
E-ISSN : 2985-2463
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi 36 Leabnern Rd., Watmai Subdistrict, Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province 22000
 • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 • เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : kanisorn2514@gmail.com, pattama1@pnc.ac.th
  Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0858-110X, eISSN: 2651-0944
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.34 No.2 (2023)
 • An online-only Journal