รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร์
Journal Name : Journal of Information Science Research and Practice
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Kulthida Tuamsuk (ศ. ดร.กุลธิดา ท้วมสุข)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JISRaP
ISSN :
E-ISSN : 3027-6586
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Information Science Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002
เจ้าของ : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Information and Communication Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kandad@kku.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2773-8841
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.4 (2023)
  • An online-only Journal