รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS)
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Vichayanan Rattanawiboonsom (รศ. ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6608
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : bec-journal@nu.ac.th, vichayananr@nu.ac.th, chalidat@nu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2672-9091, 3027-6594, eISSN: 2408-2112
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.4 (2023)
  • An online-only Journal as eISSN: 2408-2112 Since Vol.19 No.1 (2024)