รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี
Journal Name : Research on Modern science and Utilizing Technological Innovation Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Narongsak Yotha (รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ โยธา)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTI Journal
ISSN :
E-ISSN : 3027-6756
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Environmental Science / Materials Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2672-9369
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.3 (2023)
  • An online-only Journal