รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Education and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ประจันบาน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7019
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Education, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : edujournal.nu@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2586-9345
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2024)
  • An online-only Journal