รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Vocational Education in Agriculture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6993
E-ISSN : 3027-7000
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeastern Vocational Institute of Agricultural
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jvia@nevia.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-8454, eISSN: 2697-620X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2023)