รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Journal Name : Journal of Logistics and Supply Chain Operations
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Natpatsaya Setthachotsombut (ผศ. ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLSCO
ISSN : 3027-7337
E-ISSN : 3027-7361
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : natpatsaya.se@ssru.ac.th, suntaree.pa@ssru.ac.th, thakorn.th@ssru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-2740, eISSN: 2651-1622
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2024)