รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม
Journal Name : Research Community and Social Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.รุจิรา ริคารมย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7515
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Institute of Research and Development, Chalermprakiet Building (Building 9), 4th floor, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Suranarai Road, Nai Mueang Sub-district, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province, 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  / Research and Development Institute, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal-rdi@nrru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2697-4703
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.18 No.1 (2024)